▸ Khảo sát đánh giá chương trình, chất lượng đào tạo.

0

Nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong suốt 57 năm qua. Nhà trường tiến hành khảo sát qua các kênh thông tin đánh giá, phản hồi từ người học, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chương trình, chất lượng đào tạo của Trường để đáp ứng nhu cầu xã hội. Các biểu mẫu đính kèm:

 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

https://docs.google.com/forms/d/1wcc2UQpK-fhF8FAotQZO2NpB7lQVUPZhkdN-nKEF8KY/

 PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN NĂM CUỐI)

https://docs.google.com/forms/d/1wC0XY1QYZnZ2hfG1EMAxllQqKN5xh_PphVWxa_8E2K8/

 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN

https://docs.google.com/forms/d/1zdK3rejJoMHmTADnFzgjnS2Sf1QyNQqGal4SpgWW7fs/

 KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG CỰU SINH VIÊN

https://docs.google.com/forms/d/1iL8RSn8yKRt1TrSUGbjT-PZgooi5-Zubn3kp9n1aBLM/

Share.

Leave A Reply