Điểm L1_K2 _LT3 (2015-2016)

0
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
KHOA GDTC
ĐIỂM LẦN 1 KỲ 2 KHÓA LIÊN THÔNG 3 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian thắc mắc điểm: 01/08/2016 – 10/08/2016
TT HỌ VÀ TÊN LỚP SBD NN2 DLM NC PL GD DL LL1 VAT BS CS2 TBC
2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 22
1 Trần Thị Mai Anh DK1 31001 3.7 3.7 3.5 4 3.7 3.7 3.7 4 4 4 3.80
2 Vũ Thanh Bình DK1 31002 1 2 2.5 2 3 3 3 3.5 3 4 2.80
3 Bùi Văn Bộ DK1 31003 0 1.5 0 3 2.5 3 3 4 3.5 4 2.45
4 Nguyễn Văn Chiến DK1 31004 1.5 3 0 3 3 3 3 4 2 4 2.59
5 Lưu Thị Dung DK1 31005 2.5 3 1.5 3 3 3.7 3 4 3 4 3.04
6 Đinh Văn Đảng DK1 31006 2.5 3 3 3 3 3.5 2.5 4 3 4 3.18
7 Vũ Thành Đạt DK1 31007 2 2 1 3 2 3.5 3 3.5 3 4 2.68
8 Triệu Thị Dịu DK1 31008 3 3 0 2 3 3.5 3 3.5 3 4 2.73
9 Nguyễn Viết Dũng DK1 31009 2.5 3 3 3 3 3.7 3 4 3 4 3.25
10 Hoàng Trường Giang DK1 31010 4 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 3 4 1.5 4 3.45
11 Nguyễn Thị Giang DK1 31011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Lục Văn Hiệu DK1 31012 3 2 3 2.5 2.5 3 3 3.5 3 4 3.02
13 Lê Thị Hoa DK1 31013 3.7 3.7 3.7 3.7 3 2.5 3.5 4 3.5 4 3.53
14 Trịnh Thị Huyền DK1 31014 3 3.5 3 3 3.5 3.7 3 4 3 4 3.38
15 Trần Khắc Hùng DK1 31015 2 3 3 3 3 3.5 3 4 2 4 3.09
16 Phan Văn Khải DK1 31016 3.5 2.5 2 3 3 3 3 4 2 4 3.02
17 Tăng Văn Lành DK1 31017 2.5 3.5 3 3.7 3 3 3 4 3.5 4 3.31
18 Nguyễn Thị Hồng Mai DK1 31018 3 2 3.5 3.7 4 3 3 4 3.5 4 3.50
19 Nông Văn Nghiệp DK1 31019 2 2 0 3 2.5 3 3 4 2 4 2.52
20 Nguyễn Tuấn Nghĩa DK1 31020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Lê Trí Nghị DK1 31021 2.5 2.5 3 3.5 3 3.5 3 4 2 4 3.16
22 Vũ Thị Nhanh DK1 31022 3 3 2.5 3.7 3.5 3.5 3 4 3.7 4 3.40
23 Trần Minh Phú DK1 31023 3.7 3 3.5 4 3.7 3 3 4 3.5 4 3.59
24 Đinh Xuân Quỳnh DK1 31024 1 0 0 2 0 2 2 4 2 4 1.73
25 Phạm Thanh Quý DK1 31025 0 2 1.5 2 3.5 2 3 4 3 4 2.59
26 Đinh Văn Thiệu DK1 31026 3 2 1 3.5 3 1 3 4 2 4 2.68
27 Nông Thị Thu DK1 31027 3 3.7 0 3.7 3 2 3 4 3.5 4 2.87
28 Hoàng Thị Thùy DK1 31028 3.7 3 2.5 3 4 3 3 4 3.5 4 3.40
29 Nguyễn Thị Thủy DK1 31029 2.5 3 3 3 3.7 3 3 4 3.5 4 3.32
30 Bùi Văn Tiến DK1 31030 0 3 3 3 2.5 3 3 4 2 4 2.80
31 Bùi Văn Trường DK1 31031 1 0 2.5 0 3 2.5 2 4 2 4 2.34
32 Đỗ Văn Trọng DK1 31032 3 3 3 3.5 2.5 3 2 4 3 4 3.11
33 Thân Văn Tuyên DK1 31033 3 2 2 3 3 2 2.5 4 3.5 4 2.95
34 Nguyễn Văn Tuyệt DK1 31034 3 3 2.5 3.5 2.5 3 3 4 3 4 3.14
35 Phan Văn Tứ DK1 31035 4 2.5 2 3 3 3 3 4 2.5 4 3.11
36 Đỗ Văn Vũ DK1 31036 2.5 3 2.5 3 3 3 3 4 3 4 3.11
37 Lê Thị Lành DK1 21017 3.7 3.7 3.5 4 3.7 3 3 4 3.7 4 3.64

 

Share.

Leave A Reply