Điểm Cái khóa LT3 (Kỳ 1) (28/03/2016)

0
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
KHOA GDTC
ĐIỂM LẦN 2 KỲ 1 KHÓA ĐẠI HỌC LT3

NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian thắc mắc điểm: 28/01/2016 – 04/04/2016

TT HỌ VÀ TÊN LỚP SBD NL1 NN1 CL QV DK1 DLT CS1 AN VH LẦN 2
1 2 3 4 3 2 3 3 2 23
1 Trần Thị Mai Anh DK1 31001 3 4 3,7 4 4 4 4 4 3,7 3,89
2 Vũ Thanh Bình DK1 31002 2 3 3 4 4 3 4 3,7 3 3,48
3 Bùi Văn Bộ DK1 31003 1,5 2,5 3 2,5 4 3 4 3,5 3 3,13
4 Nguyễn Văn Chiến DK1 31004 0 3,5 3 3 4 4 4 4 3 3,39
5 Lưu Thị Dung DK1 31005 2 3 3,5 3 4 3,5 4 4 3 3,46
6 Đinh Văn Đảng DK1 31006 2 3 3 3 4 3,7 4 4 3,5 3,45
7 Vũ Thành Đạt DK1 31007 2 3 3 1,5 3,7 3 3,7 3,5 3 2,94
8 Triệu Thị Dịu DK1 31008 2 3 3 2,5 4 3,7 4 3,7 3 3,28
9 Nguyễn Viết Dũng DK1 31009 2,5 3,7 3,7 4 4 3 4 4 3,7 3,76
10 Hoàng Trường Giang DK1 31010 2 3,5 3 3,5 4 3,5 4 3,7 3,5 3,53
11 Nguyễn Thị Giang DK1 31011 3 4 3,7 4 4 3,7 4 4 4 3,89
12 Lục Văn Hiệu DK1 31012 2 2 3 3,7 4 3,5 4 3,7 3,7 3,45
13 Lê Thị Hoa DK1 31013 3 3 3,7 4 4 3 4 4 3,7 3,72
14 Trịnh Thị Huyền DK1 31014 2,5 3 3,7 2 4 3,5 4 4 3,5 3,37
15 Trần Khắc Hùng DK1 31015 2 2 3 4 4 3,7 4 3,7 3,7 3,52
16 Phan Văn Khải DK1 31016 1,5 3 3,7 2 4 3 4 4 3 3,24
17 Tăng Văn Lành DK1 31017 3 3,5 3,7 4 4 3,7 4 4 3,5 3,80
18 Nguyễn Thị Hồng Mai DK1 31018 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3,57
19 Nông Văn Nghiệp DK1 31019 2,5 3,5 3 3 4 3 4 3 3 3,28
20 Nguyễn Tuấn Nghĩa DK1 31020 3 4 3,7 4 4 4 4 4 3,7 3,89
21 Lê Trí Nghị DK1 31021 2 2 3,7 3 4 2 4 4 3 3,27
22 Vũ Thị Nhanh DK1 31022 3,5 3 3,7 3 4 3 4 4 3,7 3,57
23 Trần Minh Phú DK1 31023 3 4 4 3,7 4 3,7 4 4 3,7 3,85
24 Đinh Xuân Quỳnh DK1 31024 0 2 0 1,5 3,7 1 3,7 3,5 3 2,20
25 Phạm Thanh Quý DK1 31025 0 2 3 3 3,7 3 3,7 3,7 3,5 3,10
26 Đinh Văn Thiệu DK1 31026 0 3 3 3 4 3,5 4 4 2 3,22
27 Nông Thị Thu DK1 31027 2 3,7 3,5 4 4 3,5 4 4 4 3,78
28 Hoàng Thị Thùy DK1 31028 3 3,7 3 4 4 3,5 4 4 3,5 3,71
29 Nguyễn Thị Thủy DK1 31029 3 3,7 3,7 2,5 4 3,7 4 4 3,5 3,56
30 Bùi Văn Tiến DK1 31030 2 2 2,5 3 3,7 3 3,7 3 3 2,99
31 Bùi Văn Trường DK1 31031 1,5 2 3 4 4 3 4 3,7 3 3,37
32 Đỗ Văn Trọng DK1 31032 3 3,7 3,7 4 4 3 4 4 4 3,80
33 Thân Văn Tuyên DK1 31033 2 3 3 3 3,7 3 3,7 3,7 3,7 3,29
34 Nguyễn Văn Tuyệt DK1 31034 3 3 4 3,7 4 3,7 4 4 3 3,70
35 Phan Văn Tứ DK1 31035 3 3,5 3,7 3,5 4 3,5 4 4 3 3,66
36 Đỗ Văn Vũ DK1 31036 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3,39
37 Lê Thị Lành DK1 21017 2 3 3,5 3,7 4 3,7 4 4 3 3,60

 

Share.

Leave A Reply