▸ Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa CĐ 4 _ Niên khóa: 2013 – 2016

0
CAO ĐẲNG 4 – GDTC – CÁC SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

TT

HỌ VÀ ĐỆM TÊN LỚP ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐIỂM TBTK XẾP

LOẠI

Điểm CCQP Đẳng cấp
 1 Ngô Thái Bình BN1 Đạt Đạt Đạt 7.90 Khá
 2 Vi Văn Dũng BN1 Đạt Đạt Đạt 8.02 Giỏi
 3 Vũ Huy Hoàng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.32 Khá
 4 Nguyễn Thị Hương BN1 Đạt Đạt Đạt 8.19 Giỏi
 5 Nguyễn Văn Mạnh BN1 Đạt Đạt Đạt 7.09 Khá
 6 Nguyễn Thị Ngọc BN1 Đạt Đạt Đạt 8.15 Giỏi
 7 Đào Thị Ngọc BN1 Đạt Đạt Đạt 7.95 Khá
 8 Ma Văn Phong BN1 Đạt Đạt Đạt 6.75 TB Khá
 9 Nguyễn Thị Hồng Phương BN1 Đạt Đạt Đạt 8.42 Giỏi
 10 Vũ Anh Sơn BN1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
 11 Khuất Duy Trường BN1 Đạt Đạt Đạt 6.86 TB Khá
 12 Đinh Quang BN1 Đạt Đạt Đạt 7.11 Khá
 13 Lại Xuân Thịnh BN1 Đạt Đạt Đạt 7.04 Khá
 14 Vi Văn Hưng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.93 Khá
 15 Phí Đức Lộc BN1 Đạt Đạt Đạt 7.05 Khá
 16 Nguyễn Tuấn Anh 5.5 BR1 Đạt Đạt Đạt 7.19 Khá
 17 Đặng Văn Chiến BR1 Đạt Đạt Đạt 7.01 Khá
 18 Nguyễn Việt Chinh BR1 Đạt Đạt Đạt 7.16 Khá
 19 Lê Minh Công BR1 Đạt Đạt Đạt 7.58 Khá
 20 Lương Quốc Cường BR1 Đạt Đạt Đạt 7.18 Khá
 21 Quách Văn Cường BR1 Đạt Đạt Đạt 7.12 Khá
 22 Phùng Tiến Đạt BR1 Đạt Đạt Đạt 7.16 Khá
 23 Nguyễn Cao Đô BR1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
 24 Vũ Văn Đoàn BR1 Đạt Đạt Đạt 8.01 Giỏi
 25 Hà Thanh Đức BR1 Đạt Đạt Đạt 7.06 Khá
 26 Nguyễn Quốc Dũng BR1 Đạt Đạt Đạt 7.22 Khá
 27 Duy BR1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
 28 Vũ Hồng Duy BR1 Đạt Đạt Đạt 7.12 Khá
 29 Bùi Xuân Giang BR1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
 30 Nguyễn Viết Hiển BR1 Đạt Đạt Đạt 7.03 Khá
 31 Bùi Văn Học BR1 Đạt Đạt Đạt 7.66 Khá
 32 Vũ Thị Kim Huê BR1 Đạt Đạt Đạt 8.07 Giỏi
 33 Nguyễn Phương Hùng BR1 Đạt Đạt Đạt 7.01 Khá
 34 Nguyễn Văn Hùng 4.4 BR1 Đạt Đạt Đạt 7.07 Khá
 35 Nguyễn Văn Hùng 6.1 BR1 Đạt Đạt Đạt 7.44 Khá
 36 Nguyễn Văn Hữu BR1 Đạt Đạt Đạt 7.89 Khá
 37 Hà Tiến Phi BR1 Đạt Đạt Đạt 7.25 Khá
 38 Trần Thị Thương BR1 Đạt Đạt Đạt 7.78 Khá
 39 Lương Văn An CV1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
 40 Mai Đức Diễn CV1 Đạt Đạt Đạt 6.64 TB Khá
 41 Nguyễn Văn Đoàn CV1 Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
 42 Nguyễn Quang Hiếu CV1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
 43 Lê Văn Hoàng CV1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
 44 Lê Thu Huyền CV1 Đạt Đạt Đạt 8.12 Giỏi
 45 Nguyễn Thu Nhàn CV1 Đạt Đạt Đạt 8.18 Giỏi
 46 Đào Xuân Mạnh CV1 Đạt Đạt Đạt 7.01 Khá
 47 Nguyễn Đức Thắng CV1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
 48 Nguyễn Cao Thái CV1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
 49 Nguyễn Duy Thịnh CV1 Đạt Đạt Đạt 7.35 Khá
 50 Quách Đình Thượng CV1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
 51 Nguyễn Quyết Tiến CV1 Đạt Đạt Đạt 7.65 Khá
 52 Vũ Văn Tiện CV1 Đạt Đạt Đạt 6.80 TB Khá
 53 Nguyễn Đức Tôn CV1 Đạt Đạt Đạt 7.38 Khá
 54 Nguyễn Đình Trương CV1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
 55 Nguyễn Anh CV1 Đạt Đạt Đạt 7.69 Khá
 56 Bùi Đức Tùng CV1 Đạt Đạt Đạt 7.10 Khá
 57 Hoàng Duy Tùng CV1 Đạt Đạt Đạt 7.18 Khá
 58 Mẫn Văn CV1 Đạt Đạt Đạt 7.37 Khá

 

Share.

Leave A Reply