▸ Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa ĐH 48 _ Niên khóa: 2012 – 2016

0
TT HỌ VÀ ĐỆM TÊN LỚP ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐIỂM TBTK XẾP LOẠI
Điểm CCQP Đẳng cấp
Vũ Đức Cảnh BB1 Đạt Đạt Đạt 7.56 Khá
Vũ Tiến Đạt BB1 Đạt Đạt Đạt 8.23 Giỏi
Vũ Anh Đức BB1 Đạt Đạt Đạt 7.51 Khá
Lã Như Dương BB1 Đạt Đạt Đạt 7.47 Khá
Phạm Văn Duy BB1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
Vũ Thị Thanh Hoà BB1 Đạt Đạt Đạt 8.58 Giỏi
Đào Xuân Hưng BB1 Đạt Đạt Đạt 7.29 Khá
Nguyễn Đình Thắm BB1 Đạt Đạt Đạt 7.39 Khá
Vũ Thị Hoài Thu BB1 Đạt Đạt Đạt 8.46 Giỏi
Lê Thị Thùy BB1 Đạt Đạt Đạt 8.56 Giỏi
Nguyễn Đức Tiến BB1 Đạt Đạt Đạt 7.44 Khá
Hà Văn Đông BC1 Đạt Đạt Đạt 7.55 Khá
Trương Minh Đức BC1 Đạt Đạt Đạt 8.05 Giỏi
Bùi Văn Dũng BC1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
Bùi Đặng Duy BC1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
Dương Công BC1 Đạt Đạt Đạt 7.19 Khá
Nguyễn Minh Hải BC1 Đạt Đạt Đạt 7.52 Khá
Trương Xuân Hinh BC1 Đạt Đạt Đạt 8.32 Giỏi
Phạm Mạnh Hoàng BC1 Đạt Đạt Đạt 7.42 Khá
Cao Văn Huy BC1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
Nguyễn Thị Phương Lan BC1 Đạt Đạt Đạt 8.62 Giỏi
Đặng Thị Ngọc Linh BC1 Đạt Đạt Đạt 7.72 Khá
Nguyễn Thị Luận BC1 Đạt Đạt Đạt 8.10 Giỏi
Nam BC1 Đạt Đạt Đạt 7.12 Khá
Nguyễn Thành Nam BC1 Đạt Đạt Đạt 7.74 Khá
Trịnh Nhật Nam BC1 Đạt Đạt Đạt 7.17 Khá
Hoàng Văn Phi BC1 Đạt Đạt Đạt 7.49 Khá
Nguyễn Minh Sâm BC1 Đạt Đạt Đạt 7.19 Khá
Bùi Văn Sứng BC1 Đạt Đạt Đạt 7.24 Khá
Lê Văn Tài BC1 Đạt Đạt Đạt 7.49 Khá
Trần Hậu Trí BC1 Đạt Đạt Đạt 6.72 TB Khá
Lê Văn Vinh BC1 Đạt Đạt Đạt 7.13 Khá
Dương Văn Xuân BC1 Đạt Đạt Đạt 7.65 Khá
Trần Cao Cường BD1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
Phạm Trọng Đại BD1 Đạt Đạt Đạt 7.37 Khá
Kiều Văn Đoài BD1 Đạt Đạt Đạt 7.48 Khá
Phạm Ngọc Doanh BD1 Đạt Đạt Đạt 8.33 Giỏi
Trần Văn Dũng BD1 Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
Phạm Hải Dương BD1 Đạt Đạt Đạt 7.02 Khá
Ngô Mạnh Dương BD1 Đạt Đạt Đạt 7.31 Khá
Vũ Minh Hiệp BD1 Đạt Đạt Đạt 7.25 Khá
Đinh Đức Hiệp BD1 Đạt Đạt Đạt 7.24 Khá
Vũ Minh Hoà BD1 Đạt Đạt Đạt 8.34 Giỏi
Trần Minh Hoàng BD1 Đạt Đạt Đạt 7.13 Khá
Nguyễn Hoàng Phương BD1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
Trần Văn Kế BD1 Đạt Đạt Đạt 7.17 Khá
Mai Ka Mon BD1 Đạt Đạt Đạt 7.83 Khá
Nguyễn Chu Nghị BD1 Đạt Đạt Đạt 7.42 Khá
Triệu Mạnh Thắng BD1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Kiều Xuân BD1 Đạt Đạt Đạt 7.18 Khá
Nguyễn Hồng BD1 Đạt Đạt Đạt 7.36 Khá
Vương Văn Tự BD1 Đạt Đạt Đạt 8.24 Giỏi
Đàm Thế Tuất BD1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Lê Văn Tùng BD1 Đạt Đạt Đạt 7.48 Khá
Phùng Duy Việt BD1 Đạt Đạt Đạt 7.90 Khá
Nguyễn Quang Vinh BD1 Đạt Đạt Đạt 7.05 Khá
Nguyễn Tiến BD1 Đạt Đạt Đạt 7.54 Khá
Lê Quốc BD1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
Hoàng Văn Vương BD1 Đạt Đạt Đạt 7.57 Khá
Trần Thị Kim Anh BL1 Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
Vũ Lệnh Ban BL1 Đạt Đạt Đạt 7.40 Khá
Hoàng Đức Cảnh BL1 Đạt Đạt Đạt 7.25 Khá
Lê Văn Cương BL1 Đạt Đạt Đạt 7.39 Khá
Phạm Xuân Đảm BL1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Nguyễn Thị Hải BL1 Đạt Đạt Đạt 8.25 Giỏi
Phạm Thu Hậu BL1 Đạt Đạt Đạt 8.34 Giỏi
Phùng Văn Hồng BL1 Đạt Đạt Đạt 7.19 Khá
Đào Quang Hưng BL1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
Nguyễn Thị Kim Hương BL1 Đạt Đạt Đạt 8.34 Giỏi
Vũ Văn Kiên BL1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
Nguyễn Trường Nam BL1 Đạt Đạt Đạt 7.09 Khá
Phạm Xuân Nghĩa BL1 Đạt Đạt Đạt 8.22 Giỏi
Tào Quốc Quân BL1 Đạt Đạt Đạt 7.60 Khá
Nguyễn Văn Sơn 18-7 BL1 Đạt Đạt Đạt 7.47 Khá
Nguyễn Văn Sơn 27-3 BL1 Đạt Đạt Đạt 7.53 Khá
Trần Đình Thiện BL1 Đạt Đạt Đạt 7.40 Khá
Hoàng Mạnh Tiến BL1 Đạt Đạt Đạt 8.39 Giỏi
Phùng Xuân Tiệp BL1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
Bùi Thị Trái BL1 Đạt Đạt Đạt 8.10 Giỏi
An Mạnh Tuấn BL1 Đạt Đạt Đạt 7.30 Khá
Hà Văn Chiến BN1 Đạt Đạt Đạt 7.36 Khá
Đàm Văn Điền BN1 Đạt Đạt Đạt 7.20 Khá
Quách Đức Duy BN1 Đạt Đạt Đạt 6.75 TB Khá
Vũ Hải Hậu BN1 Đạt Đạt Đạt 8.19 Giỏi
Nguyễn Hữu Hưng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
Tạ Hữu Khương BN1 Đạt Đạt Đạt 7.67 Khá
Hoàng Thị BN1 Đạt Đạt Đạt 7.66 Khá
Cầm Hoài Nam BN1 Đạt Đạt Đạt 7.66 Khá
Ngọc Văn Nhân BN1 Đạt Đạt Đạt 7.62 Khá
Vũ Thị Oanh BN1 Đạt Đạt Đạt 7.62 Khá
Trần Lâm Phú BN1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
Trương Ngọc Phương BN1 Đạt Đạt Đạt 7.02 Khá
Trương Thị Quỳnh BN1 Đạt Đạt Đạt 7.75 Khá
Lê Văn Thưởng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.26 Khá
Nguyễn Ngọc Trung BN1 Đạt Đạt Đạt 7.26 Khá
Nguyễn Phi Trường BN1 Đạt Đạt Đạt 7.47 Khá
Quách Tự Tuân BN1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Đặng Văn Tùng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.20 Khá
Ma Doãn Việt BN1 Đạt Đạt Đạt 7.39 Khá
Lường Văn Vượng BN1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
Đặng Văn An BR1 Đạt Đạt Đạt 7.02 Khá
Phạm Thế Đại BR1 Đạt Đạt Đạt 7.63 Khá
Nguyễn Duy Dân BR1 Đạt Đạt Đạt 7.47 Khá
Hoàng Văn Đoan BR1 Đạt Đạt Đạt 8.30 Giỏi
Phạm Văn Đồng BR1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
Dương Hữu Hải BR1 Đạt Đạt Đạt 7.43 Khá
Trần Ngọc Hải BR1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
Nguyễn Tuấn Hiệp BR1 Đạt Đạt Đạt 7.18 Khá
Nguyễn Đăng Hoàng BR1 Đạt Đạt Đạt 7.52 Khá
Nguyễn Văn Hùng BR1 Đạt Đạt Đạt 7.49 Khá
Hà Tuấn Huỳnh BR1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
Vì Văn Sâm BR1 Đạt Đạt Đạt 7.10 Khá
Nguyễn Hồng Thanh BR1 Đạt Đạt Đạt 7.41 Khá
Lê Tuấn Thành BR1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
Lý Thị Thơ BR1 Đạt Đạt Đạt 8.37 Giỏi
Vũ Văn Tiến BR1 Đạt Đạt Đạt 7.54 Khá
Nguyễn Thị Vân BR1 Đạt Đạt Đạt 8.34 Giỏi
Hoàng Xuân BR1 Đạt Đạt Đạt 7.86 Khá
Đặng Quốc Vương BR1 Đạt Đạt Đạt 7.17 Khá
Nguyễn Thị Vượng BR1 Đạt Đạt Đạt 8.15 Giỏi
Nguyễn Thanh Chương BS1 Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
Lê Mạnh Cường BS1 Đạt Đạt Đạt 7.50 Khá
Lý Văn Đề BS1 Đạt Đạt Đạt 7.25 Khá
Tân Văn Đông BS1 Đạt Đạt Đạt 7.12 Khá
Bùi Văn Được BS1 Đạt Đạt Đạt 7.71 Khá
Vi Thị Minh Hoà BS1 Đạt Đạt Đạt 8.17 Giỏi
Vi Văn Hùng BS1 Đạt Đạt Đạt 7.24 Khá
Ngô Quốc Hưng BS1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
Nguyễn Hồng Tuấn BS1 Đạt Đạt Đạt 7.77 Khá
Phan Thanh Tùng BS1 Đạt Đạt Đạt 7.36 Khá
Dương Đức Vinh BS1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
Cao Tuấn Anh CL1 Đạt Đạt Đạt 7.67 Khá
Nguyễn Tiến Đức CL1 Đạt Đạt Đạt 7.70 Khá
Nguyễn Viết Duy CL1 Đạt Đạt Đạt 7.80 Khá
Ninh Thị Huê CL1 Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
Lê Việt Hùng CL1 Đạt Đạt Đạt 7.75 Khá
Đỗ Văn Hưng CL1 Đạt Đạt Đạt 7.72 Khá
Dương Đắc Linh CL1 Đạt Đạt Đạt 7.52 Khá
Nguyễn Thị Thảo Mai CL1 Đạt Đạt Đạt 8.34 Giỏi
Vũ Thị Ngọc CL1 Đạt Đạt Đạt 7.66 Khá
Trần Hải Ninh CL1 Đạt Đạt Đạt 7.17 Khá
Nguyễn Hùng Sơn CL1 Đạt Đạt Đạt 7.47 Khá
Đỗ Ngọc Tân CL1 Đạt Đạt Đạt 7.13 Khá
Nguyễn Công Tập CL1 Đạt Đạt Đạt 7.54 Khá
Trần Quang Thịnh CL1 Đạt Đạt Đạt 7.12 Khá
Nguyễn Đức Tiệp CL1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
Phạm Đình Trường CL1 Đạt Đạt Đạt 8.12 Giỏi
Phạm Văn Tuân CL1 Đạt Đạt Đạt 7.45 Khá
Ngô Văn Tuấn CL1 Đạt Đạt Đạt 7.11 Khá
Lê Việt ánh CV1 Đạt Đạt Đạt 8.11 Giỏi
Chu Tam Dũng CV1 Đạt Đạt Đạt 8.12 Giỏi
Đào Thị CV1 Đạt Đạt Đạt 7.92 Khá
Trần Đại Hải CV1 Đạt Đạt Đạt 7.57 Khá
Hà Thị Ngọc Hương CV1 Đạt Đạt Đạt 8.60 Giỏi
Trần Hồng Phong CV1 Đạt Đạt Đạt 8.17 Giỏi
Trần Lê Khải CV1 Đạt Đạt Đạt 7.88 Khá
Phạm Thị Thanh Mai CV1 Đạt Đạt Đạt 8.02 Giỏi
Đào Ngọc Minh CV1 Đạt Đạt Đạt 7.45 Khá
Đàm Thị Mười CV1 Đạt Đạt Đạt 8.48 Giỏi
Nguyễn Thị Ngọc CV1 Đạt Đạt Đạt 8.66 Giỏi
Nguyễn Thị Oanh CV1 Đạt Đạt Đạt 8.72 Giỏi
Phạm Tiến Quang CV1 Đạt Đạt Đạt 8.46 Giỏi
Đỗ Thị Thanh CV1 Đạt Đạt Đạt 9.03 Xuất sắc
Lê Việt Anh DK1 Đạt Đạt Đạt 7.44 Khá
Trần Tuấn Anh DK1 Đạt Đạt Đạt 8.05 Giỏi
Phạm Tuấn Anh 1993 DK1 Đạt Đạt Đạt 7.39 Khá
Phạm Tuấn Anh 1994 DK1 Đạt Đạt Đạt 7.57 Khá
Nguyễn Đức Cảnh DK1 Đạt Đạt Đạt 7.46 Khá
Lưu Văn Chương DK1 Đạt Đạt Đạt 8.41 Giỏi
Chu Văn Đạt DK1 Đạt Đạt Đạt 7.44 Khá
Nhữ Sỹ Dũng DK1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
Hoàng Xuân Dương DK1 Đạt Đạt Đạt 7.46 Khá
Nguyễn Văn Hải DK1 Đạt Đạt Đạt 8.16 Giỏi
Ngô Văn Hải DK1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Vương Thị Hải DK1 Đạt Đạt Đạt 8.68 Giỏi
Bạch Thị Thu Hiền DK1 Đạt Đạt Đạt 8.42 Giỏi
Lê Thị Hoa DK1 Đạt Đạt Đạt 7.94 Khá
Đào Đức Hoàng DK1 Đạt Đạt Đạt 8.12 Giỏi
Triệu Thị Hương DK1 Đạt Đạt Đạt 7.73 Khá
Lê Thị Huyền DK1 Đạt Đạt Đạt 7.65 Khá
Chăn Thạ Khăm DK1 Đạt Đạt Đạt 7.74 Khá
Phạm Thị Lành DK1 Đạt Đạt Đạt 7.90 Khá
Đỗ Thị Thúy Nga DK1 Đạt Đạt Đạt 8.56 Giỏi
Nguyễn Thị Ngà DK1 Đạt Đạt Đạt 8.35 Giỏi
Phan Văn Nghĩa DK1 Đạt Đạt Đạt 7.39 Khá
Cát Văn Phan DK1 Đạt Đạt Đạt 8.07 Giỏi
Lê Đình Phong DK1 Đạt Đạt Đạt 8.07 Giỏi
Nguyễn Công Quý DK1 Đạt Đạt Đạt 8.16 Giỏi
Trần Thị Quyên DK1 Đạt Đạt Đạt 8.45 Giỏi
Nguyễn Trường Sơn DK1 Đạt Đạt Đạt 8.02 Giỏi
Hoàng Văn Tâm DK1 Đạt Đạt Đạt 7.57 Khá
Phạm Ngọc Thái DK1 Đạt Đạt Đạt 7.70 Khá
Dương Đức Thành DK1 Đạt Đạt Đạt 8.16 Giỏi
Nguyễn Công Thành DK1 Đạt Đạt Đạt 7.54 Khá
Phan Văn Thành DK1 Đạt Đạt Đạt 7.46 Khá
Trần Thị Thảo DK1 Đạt Đạt Đạt 8.30 Giỏi
Tòng Văn Thính DK1 Đạt Đạt Đạt 7.21 Khá
Nguyễn Thị Thơm DK1 Đạt Đạt Đạt 8.10 Giỏi
Nguyễn Tiến Thượng DK1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
Đỗ Văn Trà DK1 Đạt Đạt Đạt 8.01 Giỏi
Vi Văn Tường DK1 Đạt Đạt Đạt 7.08 Khá
Đào Anh Việt DK1 Đạt Đạt Đạt 8.11 Giỏi
Nguyễn Văn Yên DK1 Đạt Đạt Đạt 7.28 Khá
Nguyễn Hải Yến DK1 Đạt Đạt Đạt 7.72 Khá
Mai Thành Đạt QV1 Đạt Đạt Đạt 7.41 Khá
Nguyễn Xuân Khỏe QV1 Đạt Đạt Đạt 8.33 Giỏi
Nguyễn Hoàng Nam QV1 Đạt Đạt Đạt 7.94 Khá
Đinh Văn Nam QV1 Đạt Đạt Đạt 7.34 Khá
Nguyễn Thị Phương Phương QV1 Đạt Đạt Đạt 7.89 Khá
Nguyễn Thị Bích Phượng QV1 Đạt Đạt Đạt 8.65 Giỏi
Trần Văn Thành QV1 Đạt Đạt Đạt 7.81 Khá
Vũ Thị Thơm QV1 Đạt Đạt Đạt 8.12 Giỏi
Tạ Hoài Thương QV1 Đạt Đạt Đạt 7.32 Khá
Vũ Đức Toàn QV1 Đạt Đạt Đạt 7.00 Khá
Lương Tuấn Trung QV1 Đạt Đạt Đạt 7.52 Khá
Ngô Hữu QV1 Đạt Đạt Đạt 8.01 Giỏi
Đỗ Thanh Tùng QV1 Đạt Đạt Đạt 8.15 Giỏi
Nguyễn Đức Đạt TD1 Đạt Đạt Đạt 7.35 Khá
Nguyễn Văn Dũng TD1 Đạt Đạt Đạt 7.42 Khá
Phan Thị Dương TD1 Đạt Đạt Đạt 8.38 Giỏi
Bùi Đức Hai TD1 Đạt Đạt Đạt 7.44 Khá
Ngô Văn Hiếu TD1 Đạt Đạt Đạt 8.16 Giỏi
Nguyễn Văn Hợi TD1 Đạt Đạt Đạt 7.46 Khá
Vi Văn Hưng TD1 Đạt Đạt Đạt 8.46 Giỏi
Vũ Tiến Hưng TD1 Đạt Đạt Đạt 8.00 Giỏi
Vũ Đức Huy TD1 Đạt Đạt Đạt 7.10 Khá
Nguyễn Huy Linh TD1 Đạt Đạt Đạt 7.51 Khá
Nguyễn Ngọc Linh TD1 Đạt Đạt Đạt 8.53 Giỏi
Mai Thị TD1 Đạt Đạt Đạt 8.26 Giỏi
Đỗ Đức Nghị TD1 Đạt Đạt Đạt 8.41 Giỏi
Hà Thị Kim Oanh TD1 Đạt Đạt Đạt 8.59 Giỏi
Lê Công Phương TD1 Đạt Đạt Đạt 7.59 Khá
Lã Văn Sỹ TD1 Đạt Đạt Đạt 7.56 Khá
Bùi Văn Thương TD1 Đạt Đạt Đạt 7.22 Khá
Trần Thị Tiến TD1 Đạt Đạt Đạt 7.97 Khá
Hà Văn Tuấn TD1 Đạt Đạt Đạt 7.68 Khá
Đỗ Văn TD1 Đạt Đạt Đạt 7.67 Khá
Vũ Đình Vỹ TD1 Đạt Đạt Đạt 7.27 Khá
Dương Thị Chang VA1 Đạt Đạt Đạt 8.39 Giỏi
Hoàng Tuấn Đạt VA1 Đạt Đạt Đạt 7.65 Khá
Lương Hồng Dương VA1 Đạt Đạt Đạt 7.14 Khá
Quách Thị Huệ VA1 Đạt Đạt Đạt 7.94 Khá
Phùng Trí Hướng VA1 Đạt Đạt Đạt 8.45 Giỏi
Cù Đức Thắng VA1 Đạt Đạt Đạt 7.58 Khá
Nguyễn Thị Chi VO1 Đạt Đạt Đạt 8.04 Giỏi
Lê Sỹ Đạt VO1 Đạt Đạt Đạt 7.51 Khá
Nguyễn Phi Hào VO1 Đạt Đạt Đạt 7.23 Khá
Phạm Văn Hiệu VO1 Đạt Đạt Đạt 7.77 Khá
Đinh Công Lập VO1 Đạt Đạt Đạt 7.94 Khá
Nguyễn Văn Lợi VO1 Đạt Đạt Đạt 8.26 Giỏi
Vũ Thế Lực VO1 Đạt Đạt Đạt 7.73 Khá
Vũ Thị Nhung VO1 Đạt Đạt Đạt 8.51 Giỏi
Trần Thị Thu Phượng VO1 Đạt Đạt Đạt 8.58 Giỏi
Nguyễn Xuân Quang VO1 Đạt Đạt Đạt 8.59 Giỏi
Trần Ngọc Sơn VO1 Đạt Đạt Đạt 8.10 Giỏi
Tạ Văn Thắng VO1 Đạt Đạt Đạt 8.23 Giỏi
Bùi Thế Thành VO1 Đạt Đạt Đạt 7.68 Khá
Nguyễn Văn Thuấn VO1 Đạt Đạt Đạt 8.27 Giỏi
Trần Thị Thuận VO1 Đạt Đạt Đạt 8.46 Giỏi
Đào Bá Tuấn VO1 Đạt Đạt Đạt 8.23 Giỏi
Nguyễn Tiến Tùng VO1 Đạt Đạt Đạt 7.79 Khá
Nguyễn Văn Tuyến VO1 Đạt Đạt Đạt 8.29 Giỏi
Nguyễn Đức Ước VO1 Đạt Đạt Đạt 7.72 Khá
Nguyễn Văn út VO1 Đạt Đạt Đạt 8.33 Giỏi
Nguyễn Khắc Huân _TL Đạt Đạt Đạt 8.13 Giỏi
Đặng Thi Hồng Nhung _TL Đạt Đạt Đạt 8.11 Giỏi

 

Share.

Leave A Reply