▸ Chức năng – Nhiệm vụ

0

    

Quyet dinh Khoa GDTC

QĐ: 870/QĐ-TDTTBN ngày 20/10/2014

Quyet dinh Khoa GDTC

QĐ: 870/QĐ-TDTTBN ngày 20/10/2014

      I. Chức năng:

          Khoa Giáo dục thể chất có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám Hiệu về Quản lý giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo nghành Giáo dục thể chất.

     II. Nhiệm vụ:

          1. Quản lý Giảng dạy

               – Chủ trì xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch học tập hàng năm cho từng khóa học thuộc ngành đào;

               – Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo và quản lý chất lượng giờ học thuộc ngành đào tạo;

               – Chủ trì quản lý chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc ngành đào tạo.

          2. Quản lý học tập

              – Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý sinh viên thuộc ngành đào tạo;

              – Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc ngành đào tạo;

              – Xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng theo quy định;

              – Phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

              – Phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách về học bổng, học phí và các vấn đề liên quan khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

          3. Tổ chức đào tạo

              – Tổ chức các hoạt động thực tế, thực tập nghiệp vụ đối với sinh viên chuyên ngành theo chương trình kế hoạch đào tạo;

              – Tổ chức thực hiện những hoạt động dự án liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, cơ quan ngoài trường phát triển nghành đào tạo;

              – Phối hợp với các đơn vị tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên;

              – Trực tiếp cung cấp tài liệu liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

              – Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám Hiệu phân công

     III.Tổ chức bộ máy

              – Khoa Giáo dục thể chất có Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các chuyên viên.

So do to chuc khoa GDTC

Sơ đồ tổ chức Khoa Giáo dục thể chất

 

Share.

Leave A Reply